NOTICE IN TERMS OF SECTION 2 (4) OF THE INTERIM PROTECTION OF THE INFORMAL LAND RIGHTS ACT (ACT .NO.31 OF 1996) AND THE INTERIM PROCEDURES GOVERNING LAND DEVELOPMENT DECISIONS WHICH REQUIRE THE CONSENT OF THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND LAND REFORM AS NOMINAL OWNER OF THE LAND.

 

YE KE TSEBIŠO GO YA KA MOLAWANA WA 2 (4) WA NAKWANA WA TŠHIRELETŠO YA DITOKELO TŠA TŠHOMIŠO YA NAGA GAPE LE DITSHEPEDIŠO TŠA NAKWANA TŠA TAOLO YA GO TŠEA DIPHETO GO TŠHOMIŠO YA NAGA YEO E NYAKAGO SEPHETHO SA TONA YA KGORO YA TŠA THLABOLOGO YA DINAGA MAGAE LE PHETOGO YA NAGA BJALO KA YO A KGETHILWEGO GO BA MOSWARI WA NAGA

 

AFFECTED FARM: CERTAIN PORTIONS OF THE FARM THE GRANGE 471 LS, situated in the MOLEMOLE Local Municipality, Ga Ramokgopa- Ga Phasha  Matoks, Limpopo Province.

 

DIKAROLWANA TŠA NAGA TŠE DI AMEGAGO: DIKAROLWANA TŠE DI ITŠEGO TŠA NAGA GOBA POLASE YE E BITŠWAGO KA LA THE GRANGE 471 LS , yeo e lego Mmmasepaleng wa Segae wa Molemole, Ga Ramokgopa – Ga Phasha  , Botlokwa , Profinsing  ya Limpopo

 

Capricorn District Municipality , cordially invite all the Land Rights Holders (community) under Ramokgopa Traditional Council to attend the Land Rights Holders Resolution meeting, scheduled as follows:

 

Mmasepala wa Selete wa Capricorn o mema beng naga e lego badudi ka fase ga Moshate wa Kgoši Ramokgopa go tla kopanong ya badudi ba naga go tlo tšea sepheto sa setšhaba ka tsela ye e latelago;

 

PURPOSE

To consult and obtain the Land Rights Holders Resolution for the purpose of entering into a long term surface lease agreement and the acquisition of the Certain Portions of the Farm, The Grange  No 471  LS by Capricorn District Municipality, to operationalize and develop Motumo Trading Post – Tropic of Capricorn  in terms of the Interim Protection of Informal Land Rights Act,1996 (Act No.31 of 1996 and the Interim Procedures Governing Land Development decisions which require the consent of the Minister of Rural Development and Land Reform as nominal owner of the Land .

 

MOREROMOGOLO / KGWEKGWE YA KOPANO

Go boledišana le go hwetša tumelelo go badudi ba naga mabapi le go dumelelana ka kadimo ya dikarolwana tša naga goba polase ( ga lebaka le letelele), yeo e bitšwago ka la The Grange 471 LS ke ba Mmasepala wa Selete wa Capricorn. Maikemišetšo e lego tsošolosa le go hlabolla Motumo Trading Post- Tropic of Capricorn  go ya ka Molao wa Tshireletšo ya Nakwana ya Ditokelo tša Naga (wa No 31 wa 1966 gape le ditshepidišo tša go tšea dipheto mabapi le go laola tlhlabologo ya naga yeo e nyakago tumelelo ya Tona Ya Tša Thlabollo ya Dinagamagae le Phetogo ya Naga bjalo ka  yo a kgethilwego go ba moswari wa naga)

                                DATE:                                     26 JANUARY 2021                                              

                                TIME:                                      10:00                                                                                                                                     VENUE:                                  RAMOKGOPA TRADITIONAL COUNCIL (MOKOMENE)              

 

                                TŠATŠIKGWEDI:                   26 PHEREKGONG 2021

                                NAKO:                                    10H00 (IRI YA LESOME)

                                LEFELO:                                  KA MOSHATE WA GA-RAMOKGOPA ( MOKOMENE)

 

The above scheduled meeting shall be facilitated by Department of Rural Development and Land Reform delegated official.

 

Kopano ye e tla sepedišwa semmušo ke mošomi wa Kgoro ya tša Thlabollo ya Dinagamagae le Phetogo ya Naga.

 

Councilors, Community Leaders, Representatives and Land Rights Holders of Ga-Ramokgopa members are encouraged to attend the above-mentioned meeting, in order to make the informed decisions about the proposed development.

 

Makhanselara, Baetapele ba setšhaba, Baemedi ba naga ya Ga-Ramokgopa le bao ba nago le ditokelo tša gore naga ke ya bona ba hlohleletšwa go tsenela kopano ye e boletšwego ka godimo gore batle ba kgone go tšea dipheto tša maleba mabapi le tlhabollo ye e šišinywago ya karolwana ya naga yeo.

 

Any person having an interest on the above-mentioned portion of the subject piece of land, must ensure that he/she is present or represented at the meeting on the date mentioned above.

 

Mang le mang yowe a nago le kgahlego go karolo ya naga ye e halositšwego ka mo godimo , a kgonthišiše gore o ba gona goba o emelwa legato ka letšatši leo la kopano.

 

Contact persons / Bao ba ka boledišwago ke

 

Mahlaku Mojapelo                                                                             Sello Maebela

Capricorn District Municipality                                                         Capricorn District Municipality

Cell No. 082 417 2817                                                                        082 442 6608

Email:                                                        

 

DATE OF ADVERT:                                                                               17 DECEMBER 2020

LETŠATŠI LA KWALAKWATŠO:                                                          17 MANTHOLE  2020

26 

 
Cllr John Mpe - The Executive Mayor


Public Notices
Photo Gallery
 • Mothapo Schools
  Mothapo Schools

  Mothapo School Children Dancing

 • Peter Mokaba Stadium
  Peter Mokaba Stadium

  Peter Mokaba Stadium in Polokwane

 • Polokwane International Airport
  Polokwane International Airport

  Polokwane International Airport

 • Tropic of Capricorn
  Tropic of Capricorn
 • Kgoshi Ratshaatshaa Maleboho
  Kgoshi Ratshaatshaa Maleboho
 • Kgoshi Ratshaatshaa Maleboho
  Kgoshi Ratshaatshaa Maleboho
 • Makgabeng Rock Art
  Makgabeng Rock Art